RSS

อาเซียนศึกษา ม.3

วิชาอาเซียนศึกษา

สวัสดีนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่น่ารักทุกคน

             สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  นักเรียนชั้น ม.3  จะต้องเรียนในวิชาอาเซียนศึกษา  ซึ่งในวิชานี้มีหน่วยกิต 1 หน่วย  เราพบกันสัปดาห์ละ 2 คาบนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้พบกันไปประมาณ 5 สัปดาห์แล้ว  แต่เราไม่ได้มาพบกันบนโลกออนไลน์เลย ฉะนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนในวิชาอาเซียนศึกษา ส23207 เป็นไปอย่างสนุกสนาน เราจะพบกันทั้งในห้องเรียน และในเว็บไซต์นี้นะคะ นักเรียนพยายามติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของครูบ่อย ๆ นะคะ ครูจะแจ้งข้อมูลและข่าวสารการเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ  ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนชั้น ม.3 ที่น่ารักของครูทุกคนคงจะสนุกกับการเรียน และขอให้ตั้งใจเรียน และทำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปอย่างภาคภูมิใจนะคะ

          นักเรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนได้ที่นี่ค่ะ   ดาวน์โหลด  ASEAN1  ASEAN2  ASEAN3

                                                                                ** ครูจีรพร  ทองเวียง **

รูปภาพ1

รูปภาพ1

เว็บไซต์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

>>> กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ 

>>> ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

>>> ประชาคมอาเซียน

>>> Countdown to AEC กับ true ปลูกปัญญา

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

ธงอาเซียน

คำขวัญ

 “One Vision, One Identity, One Community”

(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

 ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ประเทศอาเซียน

 สัญลักษณ์อาเซียน


 “รวงข้าวสีเหลือง 10  ต้น  มัดรวมกัน อยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดง  สีขาว  และสีน้ำเงิน

มีอักษรคำว่า asean สีน้ำเงินอยู่ใต้รวงข้าว”

ซึ่งแต่ละอย่างมีความหมาย ดังนี้

          1.  รวงข้าว  แสดงถึงความฝันของกลุ่มผู้ก่อตั้งอาเซียน  ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          2.  รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกัน  หมายถึง  การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง  10  ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

          3.  พื้นที่วงกลมสีแดง  สีขาว  และสีน้ำเงิน  แสดงถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียน

          4. ตัวอักษรคำว่า  asean  สีน้ำเงินอยู่ใต้รวงข้าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง  สันติภาพ  เอกภาพ  และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด   มีความหมายดังนี้

สีน้ำเงิน       หมายถึง    สันติภาพ  และเสถียรภาพหรือความมั่นคง
สีแดง           หมายถึง    ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว           หมายถึง    ความบริสุทธิ์
สีเหลือง       หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรือง

(อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1-3 อาเซียนศึกษา สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด)


สำนักงานเลขาธิการ อาเซียน 

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ตั้งอยู่ที่กรุงจากาตาร์  ประเทศอินโดนีเซีย

dr.surin 

เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

          เลขาธิการอาเซียน เป็นชื่อเรียกตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ ‘ผู้บริหารสูงสุด’ ของสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานเกี่ยวกับอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

          ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้ จะต้องเป็นคนสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน เป็นการหมุนเวียนกันตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

          คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน คือ นายแผน วรรณเมธี อดีตปลัดกระทรวง การต่างประเทศของไทย ดำรงตำแหน่งปี 2527 – 2529 และคนที่สอง ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2555

          จากประวัติการศึกษาและความสามารถที่เป็นที่ยอมรับของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ทั้งในระดับชาติและในเวทีระหว่างประเทศ ในโอกาสที่ไทยได้รับโควต้าการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ในปี 2550 รัฐบาลไทยจึงได้เสนอ ดร.สุรินทร์ เป็นตัวแทนของไทยเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว

          นอกจากการบริหารสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้ว กฎหมายสูงสุดของอาเซียน หรือที่เรียกว่า ‘กฎบัตรอาเซียน’ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ได้กำหนดให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ ‘ติดตามความคืบหน้า’ ว่าแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ  ที่เห็นชอบร่วมกันได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อหาทางช่วยเหลือ รวมถึงแจ้งให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ทราบเพื่อหาทางออกต่อไป

a

          ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ให้ทันตามเป้าหมายปี 2558 โดยตกลงที่จะกำหนดวันจะบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธ.ค. 2558

          ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งนาย Le Loung Minh  (นายเล เลือง มินห์) ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม  เป็นเลขาธิการอาเซียนปี 2556-2560  สืบต่อจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในปี 2555

312_TTK_LLM1550

เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน : นายเล เลือง มินห์ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2556)

 ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) หรือปฏิญญาหรือกรุงเทพฯ

          ปฏิญญาอาเซียน ( The ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ  (Bangkok Declaration)  มีสาระสำคัญกล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  การเกษตร  อุตสาหกรรม  การคมนาคม  รวมทั้งการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน  เพื่อวางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาเซียน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2510  ที่วังสราญรมย์  กระทรวงการต่างประเทศ  กรุงเทพมหานคร  และได้กำหนดให้วันที่  8  สิงหาคม  เป็นวันอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)

          ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนพัฒนามาสู่สภาพการเป็นนิติบุคคล  เป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมาย  โครงสร้างองค์กร  เป้าหมาย  หลักการ  และกลไกที่สำคัญต่าง ๆ ภายในอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2558  ( ค.ศ. 2015 ) ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้  กฎบัตรอาเซียนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  ( ค.ศ. 2007 ) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13  โดยผู้นำอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2551  หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง  10  ประเทศได้ให้สัตยาบันกฎบัตร  และการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่  14  ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์  –  1  มีนาคม พ.ศ. 2552  ที่จังหวัดเพชรบุรี  เป็นการประชุมระดับผู้นำอาเซียนครั้งแรก  หลังจากกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้

 ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

 ความเป็นมาของอาเซียน

           อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่

           ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในเวลาต่อมาได้มี บูรไนดารุสซาราม  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 มกราคม 2527)สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน 2542) ตามลำดับทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10ประเทศ

 วัตถุประสงค์หลัก

           ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่

          1.  ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
2.  ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3.  เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4.  ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่น ๆ  และองค์การระหว่างประเทศ

           ตลอดระยะเวลา กว่า 40 ปีที่มีการก่อตั้งอาเซียน ถือว่าได้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเเละความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยได้รับ ประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน   ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ภูมิภาค เป็นเสถียรภาพและสันติภาพ อันเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านสังคมและ วัฒนธรรม ซึ่งถ้าหากไม่มีความร่วมมือเหล่านี้แล้ว คงเป็นการยากที่จะพัฒนาประเทศได้โดยลำพัง

เสาหลักอาเซียน

เสาหลักอาเซียน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน 

อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ ตามลำดับอักษรชื่อประเทศดังนี้ :

 1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม)

 2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

 3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

 4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สปป ลาว)

 5. Malaysia (มาเลเซีย)

 6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)

 7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

 8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

 9. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย)

 10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

          ประเทศอื่นๆไม่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกอาเซียน แต่มีสถานภาพเป็นประเทศที่เข้ามามีความร่วมมือกับอาเซียนในรูปแบบหรือ “กรอบความร่วมมือ” ต่าง ๆ กันไป หากร่วมมือกันมากสม่ำเสมอและใกล้ชิดมากก็เรียกว่า “ประเทศคู่เจรจา” หรือ “Dialogue Partner” ประเทศ จีน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ถือเป็นประเทศคู่เจรจาในกรอบที่ตั้งชื่อเป็นทางการว่า “อาเซียน+3” หรือ “ASEAN+3”

 ส่วน ออสเตรเลีย อินเดีย และ นิวซีแลนด์(ลำดับชื่อตามลำดับอักษร) ก็เป็น “ประเทศคู่เจรจา” อีกสามประเทศที่เข้ามารวมกับประเทศ+3 กลายเป็น +6 เป็นกรอบความร่วมมือขยายกว้างขึ้น เรียกเป็นทางการว่า “ASEAN+6”  ในปี 2554 นี้อาเซียนรับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเข้ามาเป็นประเทศคู่เจรจาอีกสองประเทศ ยังผลให้มีกรอบ “ASEAN+8” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียน 10 ประเทศกับอีก 8 ประเทศคู่เจรจรา ดังนั้นจากนี้ไปเราจะได้พบคำว่า

 “ASEAN+3”

 “ASEAN+6”

 “ASEAN+8”

 “ASEAN+1”

 ซึ่งมีความหมายดังนี้ :

ASEAN+3 หมายถึง ASEAN+China+Japan+Republic of Korea
ASEAN+6 หมายถึง ASEAN+China+Japan+Republic of Korea+Australia+India+New Zealand

 ASEAN+8 หมายถึง ASEAN+China+Japan+Republic of Korea+Australia +India+

 New Zealand+Russia+USA

ASEAN+1 หมายถึง ASEAN+ประเทศใดประเทศหนึ่งใน 8 ประเทศคู่เจรจา คำนี้ใช้ในกรณีที่มีการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาประเทศหนึ่ง ประเทศเดียว ประเทศอื่นที่มิใช่สมาชิก และมิได้มีสถานภาพเป็นประเทศคู่เจรจา อาจมีสถานภาพความสัมพันธ์กับอาเซียนในรูปแบบที่แตกต่างกัน สุดแต่ความเข้มข้นสม่ำเสมอและลักษณะความสัมพันธ์ กฎบัตรอาเซียนหมวด 12 ข้อ 44 บัญญัติในเรื่องสถานภาพของภาคีภายนอกว่าประเทศอื่นๆที่มิใช่สมาชิอาเซียนอาจ ได้รับสถานภาพแสดงบทบาทความสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างเป็นทางการ ดังนี้ :

 Dialogue Partner (ประเทศคู่เจรจา)

Sectorial Dialogue Partner (ประเทศหุ้นส่วนเจรจาเฉพาะสาขา)

Development Partner (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา)

Special Observer (ผู้สังเกตการณ์พิเศษ)

Guest (ผู้ได้รับเชิญ)

           ดังนั้นอาเซียนจึงมีสมาชิกเพียง 10 ประเทศ การจัดงานต่างๆที่เกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ  หากมิได้เป็นงาน “อาเซียน+”  จะต้องปรากฏภาพและธงของอาเซียนตั้งอยู่เป็นธงแรกสุดแล้วตามด้วยธงชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศตามลำดับชื่อประเทศ จะไม่มีธงชาติประเทศคู่เจรจาและประเทศอื่นใดที่มิใช่สมาชิกอาเซียนมาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องการ “เปิดเสรี” และ “การสร้างประชาคมอาเซียน” นั้นแยกอธิบายได้ว่ามีเพียงเรื่อง “เขตการค้าเสรีอาเซียน” หรือ “ASEAN Free Trade Area” เรื่องเดียวเท่านั้นที่จะพูดเรื่องปิดเรื่องเปิดได้ เพราะอาเซียนมีความตกลงให้ภูมิภาคอาเซียนในขอบเขตภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศให้เปิดทำการค้ากันอย่างเสรีได้หลังจากที่อยู่กันมาแบบปิด ประเทศใครก็ประเทศของตน ตั้งแต่อาเซียนรับเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียนตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ของไทย และต่อมามีความตกลงก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่บาหลีเมื่อปี 2003 เขตการค้าเสรี   ก็ค่อย ๆ เปิดกว้างมากขึ้นและหวังจะเกิดความสมบูรณ์ในปี 2015 อันเป็นทีบรรลุเป้าหมายของการสร้างประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุม “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ทั้งหมดเรียกรวมเป็นภาพกว้างว่า “ประชาคมอาเซียน” ดั้งนั้นเขตเศรษฐกิจการค้าของอาเซียนเปิดแล้ว และเปิดนานแล้ว ที่ถือว่าเปิดเป็นทางการก็เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 แต่ในทางปฏิบัติเขตการค้าเสรีอาเซียนค่อย ๆ  เปิดตามความตกลงเรื่องการลดหรือยก เลิกข้อกีดขวางการค้าเสรีระดับต่างๆเรื่องมาแต่แรกเริ่มแล้ว หลังจากที่ปิดมานานโดยธรรมชาติของความเป็นรัฐ

           “ประชาคมอาเซียน” นั้นเป็นภาพรวมของชีวิตความเป็นอยู่ในสิบประเทศสมาชิกอาเซียน  ที่พยายามหลอม รวมความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณให้เข้าด้วยกันให้เป็นประชาคมเดียวกันใน เรื่องวิสัยทัศน์ เรื่องอัตลักษณ์ และเรื่องความเป็นประชาคม เพื่อให้รู้สึกเป็น “คนบ้านเดียวกัน” ในที่สุด ความรู้สึกร่วมที่ว่านี้ ค่อยๆทำ ค่อยเป็นค่อยไป โดยหวังว่าในปี 2558/2015 จะบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังในระดับที่พึงพอใจว่าจะเรียกเป็นประชาคมที่มีองค์ ประกอบสมบูรณ์ในขั้นแรกเริ่มได้แล้วจะได้พัฒนากันต่อๆไป

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์โรงเรียนวัดเสด็จ จังหวัดลำปาง)

ข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน

          – สกุลเงินประเทศในอาเซียน  ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: