RSS

ห้องเรียน ม.3

ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

           สำหรับในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 255  ครูได้สร้างห้องเรียนในแอพพลิเคชั่น line โดยแยกเป็นห้องเรียน ชั้น ม.3/1 ถึง ม.3/4  นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มห้องเรียน ฉะนั้น การมอบหมายงานหรือภาระกิจงาน ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา และทำใบงานได้จากโน๊ต ใน line ที่ครูได้ตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้ว ซึ่งบางหัวข้อให้นักเรียนส่งงานได้ทางไลน์ โดยการถ่ายภาพและส่งเข้าไปในโน๊ต ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญในการส่งงานของนักเรียน   อีกทั้งครูได้นำสื่อการเรียนประวัติศาสตร์ จากแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ นำมาลิงค์ไว้ให้  ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามการเรียนการสอนได้ในไลน์ประวัติศาสตร์ ของแต่ละห้องเรียนได้ตลอดเวลา นะคะ

messaging-app-line-now-has-330-million-registered-users

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          *** สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน  สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ ครูได้จัดการเรียนการสอน โดยเพิ่มในส่วนของไลน์  คือการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3  ฉะนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มไลน์  เพื่อเข้ามาศึกษา เรียน ทำใบงาน และแบบทดสอบ ตามที่ครูได้แจ้งไว้แล้ว  และในบางส่วน ครูก็จะส่งลิงค์ข้อมูล ความรู้ที่อยู่ในเว็บไซต์ “เรียนประวัติศาสตร์ให้สนุกกับครูจีรพร” ไปไว้ในไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้สะดวกกับการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ไปไว้ศึกษาเพิ่มเติม ในเวลาที่ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน คือ นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวลาที่นักเรียนว่างจากการเรียน  เวลาที่นักเรียนนั่งรถกลับบ้าน  หรือเวลาอยู่บ้าน  นักเรียนสามารถเข้ามาหาความรู้ได้  โดยครูจะนำไปโพสไว้ในไลน์ นะคะ  ขอให้นักเรียนทุกคนคอยติดตาม หากมีข้อสงสัยเรื่องใดที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ก็สามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลา

     *** และสำหรับงานกลุ่ม ที่ให้นักเรียนทำโครงงานประวัติศาสตร์  ครูก็ได้นำไฟล์ที่เป็นแบบฟอร์มการทำโคงงานไว้ให้ในนี้แล้ว  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะ   คลิกที่นี่สำหรับไฟล์ pdf.   คลิกที่นี่สำหรับไฟล์ word.

ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

          >> นักเรียนสามารถดาวน์โหลด ประมวลการสอน (Course Syllabus) วิชาประวัติศาสตร์ไทย 5 ( ส23103) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   โดยคลิกดาวน์โหลดที่นี่

          >> และสำหรับงานกลุ่มที่มอบหมาย ให้นักเรียนทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำโครงงานจากเว็บนี้  และนำไปจัดทำ แล้วส่งให้ตรงเวลาที่กำหนด คือ สัปดาห์ที่ 5 ของภาคเรียน  พร้อมทั้งนำเสนอโครงงานที่นักเรียนไปจัดทำมาที่หน้าชั้นเรียน   คลิกดาวน์โหลดโครงงานที่นี่

ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

          เนื้อหาและรายละเอียดวิชาประวัติศาสตร์ ที่นักเรียนต้องเรียน และใช้ในการสอบ  ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2557

            ก่อนสอบกลางภาค

                   – วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการสืบค้นเรื่องราวของตนเองครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของตน

                   – หลักฐานทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

                   – การสถาปนากรุงเทพมหานคร และการสร้างความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์

                   – พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่  1 -3 ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

           หลังสอบกลางภาค

                   – พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่  4 – 6 ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

                   – พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยประชาธิปไตย(รัชกาลที่ 7 – ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

                    – เหตุการณ์สำคัญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์

                    – ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย

                    – บทบาทของไทยในโลกยุคปัจจุบัน

งานกลุ่ม  ชิ้นที่ 1  โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   กลุ่มละ  6  คน   กำหนดส่งเดือนสิงหาคม 2557

              –  แบบฟอร์มโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

          –  ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

          ก่อนสอบกลางภาค

                  >> ทวีปยุโรป

                  >> ทวีปอเมริกาเหนือ

                  >> ทวีปเอมริกาใต้

           หลังสอบกลางภาค

                >> ทวีปแอฟริกา

                  >> ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

                        ( AUSTRALIA 1)

                        ( AUSTRALIA 2)

                        ( AUSTRALIA 3)

          –  ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึง ปัจจุบัน

oooooooooooooooooo———————oooooooooooooo———————–oooooooooooooooo——————

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

          เนื้อหาและรายละเอียดวิชาประวัติศาสตร์ ที่นักเรียนต้องเรียน และใช้ในการสอบ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

          ก่อนสอบกลางภาค

                   – วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการสืบค้นเรื่องราวของตนเองครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของตน

                   – หลักฐานทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

                   – การสถาปนากรุงเทพมหานคร และการสร้างความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์

                   – พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่  1 -3 ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

           หลังสอบกลางภาค

                   – พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่  4 – 6 ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

                   – พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยประชาธิปไตย(รัชกาลที่ 7 – ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม)

                    – เหตุการณ์สำคัญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์

                    – ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย

                    – บทบาทของไทยในโลกยุคปัจจุบัน

         ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556   คลิกดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ก่อนสอบกลางภาค

          เนื้อหาการเรียนรู้ในหน่วยที่ 4 เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย และ หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

           ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.3 และศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุด  จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ในเรื่องที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

หลังสอบกลางภาค

          ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  และหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ถึงปัจจุบัน

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้

          1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์โดยสังเขป

          2. ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป

          3. ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เนื้อหาหน่วยที่ 3 และ หน่วยที่ 4  (นักเรียนจะต้องศึกษาทั้งหมดเพื่อจะนำความรู้มาใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555)

–  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง

–  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

 ดาวน์โหลด (1)   ดาวน์โหลด (2)   ดาวน์โหลด (3)   ดาวน์โหลด (4) และ  ดาวน์โหลด (5)

–  ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

–  บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย

ให้นักเรียนศึกษาจากในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์  ม.3  และศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่ครูลิงค์ไว้ให้ และเนื้อหาบางส่วนครูได้นำมาสรุปไว้ (มีบางส่วนเท่านั้น) ให้นักเรียนคลิกดาวน์โหลดเนื้อตามรายการด้านบนได้เลย  แต่ที่สำคัญก็ให้อ่านในหนังสือให้มาก ๆ นะคะ

 • ประมวลการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  คลิกที่นี่ค่ะ

 • ขั้นตอนการทำโครงงานประวัติศาสตร์  คลิกที่นี่ค่ะ

 • แบบฟอร์มโครงงานประวัติศาสตร์  คลิกที่นี่ค่ะ  (new)

 • ตัวอย่างโครงงานประวัติศาสตร์  คลิกที่นี่ค่ะ

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำหรับในภาคเรียนนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ก่อนสอบกลางภาค เราจะเรียนเนื้อหาตั้งแต่หัวข้อที่ 1 ถึง หัวข้อที่ 5

          1. การก่อตั้งและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

          2. พัฒนาการด้านการเมืองและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

          3. พัฒนาการด้านการเมืองและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่

          4. พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

          5. พัฒนาการทางเศรษฐกิจในยุคการผลิตเพื่อส่งออก

ก่อนสอบปลายภาค เราจะเรียนเนื้อหาจากหัวข้อที่ 6 ถึง หัวข้อที่ 9

          6. พัฒนาการทางด้านสังคม ศิลป วัฒนธรรม

          7. พัฒนาการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

          8. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

          9. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

      ตัวอย่างเนื้อหาการสอนโดยสังเขป เรื่อง “พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์” จากเว็บไซต์ true ปลูกปัญญา (trueplookpanya.com)

ก่อนสอบกลางภาค ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจาก ตอนที่1 ถึงตอนที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา  การปกครอง และเศรษฐกิจ

1. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024129

2. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024130

3. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024131

4. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 4

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024132

5. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 5

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024133

6. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 6

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024134

7. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 7

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024135

8. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 8

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024136

9. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 9

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024137

ก่อนสอบปลายภาค ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก ตอนที่ 10 ถึงตอนที่ 18 

10. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 10

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024138

11. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 11

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024139

12. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 12

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024140

13. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 13

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024141

14. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 14

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024142

15. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 15

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024143

16. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 16

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024144

17. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 17

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024145

18. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 18

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=024146

นำเสนอเพิ่มเติม

สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=028956

Advertisements
 

16 responses to “ห้องเรียน ม.3

 1. โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา

  06/05/2015 at 4:16 am

  อยากได้เป็นpptเศรษฐศาสตร์ม. 3และหน้าที่พลเมือง มีมัยค่ะ
  สอนม.3นะค่ะ

   
  • thongvieng

   06/05/2015 at 10:56 am

   สวัสดีค่ะ…ตอบคุณครูที่อยู่โรงเรียนควนเนียงวิทยา นะคะ
   ต้องขออภัยคุณครูด้วยนะคะ พอดีว่าสอนแต่ประวัติศาสตร์ ค่ะ ก็เลยจะไม่มีสื่อของวิชาเศรษฐศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ค่ะ ยังไงอาจารย์ลองเข้า Google แล้วหาข้อมูลโดยพิมพ์ชื่อเรื่อง และตามด้วย .ppt ดูนะคะ

    
 2. SUkee

  04/11/2014 at 3:18 am

  ขอบคุณค่ะมีประประโยชน์มากๆเลยค่ะ

   
  • thongvieng

   09/11/2014 at 4:15 am

   ขอบคุณเช่นกันค่ะ แวะมาเยี่ยมชมบ่อยๆ นะคะ ยินดีมากเลยค่ะ

    
 3. patchara

  08/09/2014 at 9:03 pm

  ขอขอบคุณสำหรับเนื้อหาสาระดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ค่ะ

   
 4. ชีวานนท์

  17/06/2014 at 9:25 am

  อาจารย์ครับผมได้นำข้อมูลของอาจารย์ไปใช้ได้ประโยชน์มากเลยครับ
  พอดีผมเป็นครูใหม่นะครับ ข้อมูลเนื้อหามีค่องข้างน้อยนะครับ

   
  • thongvieng

   17/06/2014 at 9:43 pm

   ขอบคุณอาจารย์ชีวานนท์ มากๆ ค่ะ ที่เข้ามาทักทาย ……ยินดีมากๆ เลยค่ะ ที่อาจารย์เข้ามาในเว็บนี้ และนำความรู้จากเว็บไปใช้ในการเรียนการสอน จริงๆ ครูจีรพรก็นำข้อมูลมาจากสื่อ และแหล่งการค้นคว้าอื่น ๆ เช่นกันค่ะ แต่นำมารวบรวมอยู่ในเว็บของตัวเอง และเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นได้ง่ายขึ้นค่ะ หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ค่ะ

    
 5. pamkamon11

  04/08/2013 at 7:04 am

  อาจารย์คะ ขอตัวอย่างโครงงานได้ไหมคะ หนูไม่รู้ว่าแต่ละช่องต้องใส่อะไรที่จำเป็นบ้างค่ะ

   
 6. กฤษณพงศ์

  10/10/2012 at 8:46 am

  อาจารย์ครับ การบ้านปิดเทอมที่อาจารย์สั่งให้ไปย่อบท 4 5 หน้าครับใช้สีเมจิก my color ได้ไหมครับ

   
  • thongvieng

   11/10/2012 at 1:32 pm

   ครูว่าใช้ปากกาลูกลื่นแบบธรรมดาก็ดีแล้วนะ อ่านง่าย เหมาะสมที่สุด

    
 7. ณิชกานต์

  01/01/2012 at 4:25 am

  อาจารย์ค้ะ งานที่ให้ทำ รายงานกับ power point อะค่ะ ได้หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างของไทย ค่ะ ต้องในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยมั้ยค้ะ

  1) ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ หรือ
  2) ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค้ะ?

  ((:

   
  • thongvieng

   01/01/2012 at 2:25 pm

   ตอบ เด็กหญิงณิชกานต์ จ้า ใช่แล้วจ้าทำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ จ้า

    
 8. อรอนงค์ ยิ่งเทียมศักดิ์

  17/12/2011 at 5:35 pm

  เยอะมากเลยค่ะอ.อาจารย์จี 🙂

   
 9. บุญฤทธิ์

  17/12/2011 at 4:01 pm

  เนื้อหาเยอะจริงๆครับ มองแล้วตาลายเลยครับ

   
  • EiNu Pon

   04/09/2014 at 7:04 am

   อย่ากได้ power point เรื่องพัฒนาด้านสังคม ตอนรัตนโกสินทร์ค่ะ

    
  • thongvieng

   04/09/2014 at 7:19 am

   ได้เลยจ้า…เดี๋ยวนำขึ้นเว็บให้นะคะ โปรดรอสักครู่จ้า

    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: